VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Pivní lázně NINKASI
IČ: 887 85 301 DIČ: CZ8156101503
L.B. Schneidera 568/1, 370 01 České Budějovice

1. Předmět všeobecných podmínek
Pivní lázně NINKASI se sídlem L.B.Schneidera 568/1, 370 01 České Budějovice, IČ: 88785301, DIČ CZ8156101503 (dále jen Lázně) vydávají tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb - pivní, vinná, květinová, Kleopatřina a hydromasážní vana (dále jen služby) klientům, upravující a vymezující jejich práva a povinnosti.

2. Objednávání služeb
Služby v Lázních si klient rezervuje osobně na recepci nebo telefonickou objednávkou na tel. číslech +420 606 953 066, (privat +420 721 266 498), či písemnou elektronickou poštou na adrese: ninkasi@pivnilaznecb.cz. Vystavená objednávka musí obsahovat: jméno a příjmení klienta, adresa, telefon, specifikace požadovaných služeb, požadovaný termín služeb, datum objednávky. Lázně jsou otevřeny každý všední den. Pondělí a středa od 12:00 - 18:30, úterý, čtvrtek a pátek od 11:30 - 20:00, v sobotu 10:00 - 16:30. V neděli zavřeno. Zasláním objednávky Lázním klient stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

3. Práva a povinnosti lázní a klientů
Základní práva klienta: právo na poskytnutí služeb v rozsahu a kvalitě dle potvrzené objednávky Lázněmi právo na informace o všech skutečnostech, které jsou Lázním známy,a které se dotýkají objednaných služeb právo na ochranu osobních dat Základní povinnosti klienta: dostavit se včas k čerpání sjednaných služeb a prokázat se dokladem o zaplacení služeb (pokud není dohodnuto jinak) dodržovat stanovený program a předpisy dozor zákonného zástupce u osob mladších 15 let uhradit objednané služby v plné výši a včas před jejich poskytnutím počínat si tak aby nedocházelo ke škodám na majetku Lázní a uhradit případnou škodu, kterou klient způsobil Povinnosti Lázní: zajistit osobám uvedeným v objednávce poskytnutí služeb specifikovaných v této objednávce v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami poskytnutí klientovi služby v termínu, rozsahu a kvalitě dle potvrzené objednávky pravdivě a řádně informovat klienta o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb

4. Platební podmínky
Ceny jsou uvedeny v cenících Lázní. Úhrada objednaných služeb je ve výši 100% z ceny objednaných služeb. Způsob úhrady: v hotovosti na recepci lázní - pokladní doklad (možno zakoupení dárkového poukazu) bankovním převodem na základě vystavené faktury

5. Dárkové poukazy - podmínky využití
poukaz je platný 6 měsíců od data vystavení (neplatí na pořádané akce), po uplynutí této doby poukaz propadá objednání procedury alespoň dva měsíce předem, při objednávání uvádějte číslo poukazu (vpravo nahoře) bez uvedení čísla poukazu bude termín rezervován po dobu 2 dnů, pokud do této doby nebude nahlášeno číslo poukazu, rezervace propadá při zapomenutí poukazu v den rezervace, budeme účtovat vratnou kauci, která bude vrácena při dodání poukazu (výše kauce: koupele - 1000 Kč, masáže a vířivka - 500 Kč) platnost dárkového poukazu lze po dohodě s recepcí lázní prodloužit za paušální poplatek 200Kč prodloužení poukazu je však nutno dohodnout telefonicky nebo e-mailem nejpozději v poslední den platnosti dárkového poukazu dárkový poukaz nelze směnit za peníze

6. Storno poplatky
Klient má právo službu zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky. Toto odstoupení musí být řádně omluveno telefonicky. Klient může zrušit potvrzenou objednávku jen do dne uskutečnění služby a jen zaplacením částky odstupného (storno poplatku), které činí: 100% z ceny služby 1 - 4 hodiny před zahájením služby 50% z ceny služby 4 - 12 hodin před zahájením služby 25% z ceny služby 1 - 3 dny před zahájením služby 0% z ceny služby 4 a více dní před zahájením služby Pivní lázně NINKASI mohou v některých případech od stornopoplatků upustit (např. prokázání nemoci, jiné závažné prokázané důvody)

7. Uplynutí doby platnosti dárkového poukazu
Po uplynutí doby platnosti dárkového poukazu, ztrácí klient nárok na poskytnutí služby a závazek uplynutím doby platnosti zaniká. Platnost dárkového poukazu lze po dohodě s recepcí lázní prodloužit za paušální poplatek 200 Kč. Prodloužení poukazu je však nutno dohodnout telefonicky nebo e-mailem nejpozději v poslední den platnosti dárkového poukazu.

8. Reklamace
Je-li rozsah nebo kvalita poskytovaných služeb Lázněmi prokazatelně nižší než bylo v potvrzené objednávce sjednáno, vzniká klientovi právo na reklamaci. Klient je povinen uplatnit své požadavky a nedostatky bez zbytečného odkladu tak, aby mohly být ihned odstraněny. Pokud není možné tyto nedostatky napravit, sepíšou Lázně s klientem písemnou reklamaci.

9. Závěrečná ustanovení
Lázně mají právo měnit a doplňovat tyto Všeobecné obchodní podmínky. Jestliže dojde k takové změně, budou nové Všeobecné obchodní podmínky zveřejněny na internetových stránkách Lázní - www.pivnilaznecb.cz


Pivní lázně NINKASI, L.B.Schneidera 568/1, České Budějovice | Pivní lázně České Budějovice | Mapa webu