VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY            

Pivní lázně NINKASI

IČ: 887 85 301

Ledenická 1182/133, 370 06 České Budějovice

PROVOZOVNA:  L.B. Schneidera 568/1, 370 01 České Budějovice

1.) PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

Pivní lázně NINKASI se sídlem Ledenická 1182/133, 370 06 České Budějovice, provozovna: L.B. Schneidera 568/1, 370 01 České Budějovice, IČ: 887 85 301 (dále jen Lázně) vydávají tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb – pivní, vinná, květinová a Kleopatřina koupel, hydromasážní vana a masážní křeslo (dále jen Služby) klientům, upravující a vymezující jejich práva a povinnosti.

2.) OBJEDNÁVÁNÍ SLUŽEB

Služby v Lázních si klient rezervuje osobně na recepci nebo telefonickou objednávkou na tel. čísle +420 606 953 066, či písemnou elektronickou poštou na adrese: ninkasi@pivnilaznecb.cz. Vystavená objednávka musí obsahovat: jméno a příjmení klienta, telefonní kontakt, email, specifikace požadovaných služeb, datum a čas služby.

Lázně jsou otevřeny ve všední dny: pondělí a středa od 11:30 – 18:00 hod., úterý, čtvrtek a pátek od 11:30 – 19:30 hod., v sobotu: od 10:00 – 16:00 hod..

Zasláním objednávky Lázním klient stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

3.) PRÁVA A POVINNOSTI LÁZNÍ A KLIENTŮ

Základní práva klienta:

právo na poskytnutí služeb v rozsahu a kvalitě dle potvrzené objednávky Lázněmi, právo na informace o všech skutečnostech, které jsou Lázním známy, a které se dotýkají objednaných služeb, právo na ochranu osobních dat.

Základní povinnosti klienta:

dostavit se včas k čerpání sjednaných služeb a prokázat se dokladem o zaplacení služeb nebo dárkovým poukazem (pokud není dohodnuto jinak), dodržovat stanovený program a předpisy, dozor zákonného zástupce u osob mladších 15 let, uhradit objednané služby v plné výši a včas před jejich poskytnutím, počínat si tak aby nedocházelo ke škodám na majetku Lázní a uhradit případnou škodu, kterou klient způsobil.

Povinnosti Lázní:

zajistit osobám uvedeným v objednávce poskytnutí služeb specifikovaných v této objednávce v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, poskytnutí klientovi služby v termínu, rozsahu a kvalitě dle potvrzené objednávky, pravdivě a řádně informovat klienta o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny jsou uvedeny v cenících Lázní. Úhrada objednaných služeb je 100% z ceny objednaných služeb. 

Způsob úhrady:

v hotovosti nebo platební kartou na recepci lázní – pokladní doklad, bankovním převodem na základě vystavené faktury (možnost zakoupení dárkových poukazů)

5. DÁRKOVÉ POUKAZY – podmínky využití

Poukaz je platný 6 měsíců od data vystavení (neplatí na pořádané akce), po uplynutí této doby poukaz propadá. Objednání služby alespoň dva měsíce předem, při objednání uvádějte číslo poukazu. Bez uvedení čísla poukazu bude termín rezervován po dobu 2 dnů, pokud do této doby nebude nahlášeno číslo poukazu, rezervace propadá. Při zapomenutí poukazu v den rezervace, budeme účtovat vratnou kauci, která bude vrácena při dodání poukazu (výše kauce: koupele = 1200,- a hydromasážní vana = 500,-)

Platnost dárkového poukazu lze po dohodě s recepcí Lázní prodloužit o tři měsíce za paušální poplatek 200,-. Prodloužení poukazu je však nutné dohodnout telefonicky nebo e-mailem nejpozději v poslední den platnosti dárkového poukazu. Dárkový poukaz nelze směnit za peníze.

6. STORNO POPLATKY

Klient má právo službu zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky. Toto odstoupení musí být řádně omluveno telefonicky. Klient může zrušit potvrzenou objednávku jen do dne uskutečnění služby a jen zaplacením částky odstupného (storno poplatku), které činí:

100% z ceny služby 1 – 4 hodiny před zahájením služby

50% z ceny služby 4 – 12 hodin před zahájením služby

25% z ceny služby 1 den před zahájením služby

0% z ceny služby 2 a více dní před zahájením služby

Pivní lázně NINKASI mohou v některých případech od stornopoplatků upustit (např. prokázání nemoci, jiné závažné, prokázané důvody)

7. REKLAMACE

Je-li rozsah nebo kvalita poskytovaných služeb Lázněmi prokazatelně nižší než bylo v potvrzené objednávce sjednáno, vzniká klientovi právo na reklamaci. Klient je povinen uplatnit své požadavky a nedostatky bez zbytečného odkladu tak, aby mohly být ihned odstraněny. Pokud není možné tyto nedostatky napravit, sepíšou Lázně s klientem písemnou reklamaci.

Kde nás najdete

Apartmán